Events: SMASH Illinois: SMASH Illinois launch

Dr. Whitaker (center) introduces Lt. Govenor Juliana Stratton (right) to Dr. Freada Kapor Klein.
SMASH Illinois launch

Dr. Whitaker (center) introduces Lt. Govenor Juliana Stratton (right) to Dr. Freada Kapor Klein.