Events: SMASH Illinois: SMASH Illinois launch

Dr. Freada Kapor Klein, Founder of SMASH, Partner at Kapor Capital, (left) poses for photos at the SMASH Illinois launch in Chicago, Illinois on January 24, 2019.
SMASH Illinois launch

Dr. Freada Kapor Klein, Founder of SMASH, Partner at Kapor Capital, (left) poses for photos at the SMASH Illinois launch in Chicago, Illinois on January 24, 2019.